Archive

Posts Tagged ‘ประวัติซีพียู’

วิวัฒนาการของ ซีพียู ยุคต่างๆ

October 25, 2010 Leave a comment

หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit)หรือที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า ซีพียู  CPU เป็นส่วนตีความ และประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์หน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการทำหน้าที่ตัดสินใจ

Read more…

Advertisements